Политика за лични данни на Булмеб ЕООД

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
(съгл. чл.13 и чл.14 от Регламент (ЕС) 2016/679)

в сила от 25.05.2018г.
БУЛМЕБ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на чл. 3 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и чл.4, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 (ОРЗД).
С настоящата Политика за защита на личните данни БУЛМЕБ ЕООД Ви информира за всички аспекти свързани с обработване на личните Ви данни и правата, които имате във тази връзка.
Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате интернет страница: www.bulmeb.com или да предоставите личните си данни, по електронен път или на хартия, тъй като с предоставянето им Вие се съгласявате с нейните условия!
Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използване на определени, извършвани от нас услуги и използване на интернет страница ни.
Ако не желаете да обработваме Вашите лични данни по начина, описан в настоящата Политика за защита на личните данни, моля не ни ги предоставяйте!
Имайте предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви предоставим услугата и/или информацията, които сте поискали, ако не ни предоставите необходимите данни.
Ако имате въпроси или коментари относно настоящата Политика за защита на личните данни, моля да се свържете с нас на електронната ни поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Кой обработва лични Ви данни?
БУЛМЕБ ЕООД е търговско дружество вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 200261422, със седалище и адрес на управление: с. Крумово, обл. Пловдив, ул. „Кругер“ № 1.

Как да се свържете с нас?
адрес за кореспонденция: с. Крумово, ул. „Кругер“ №1,
тел: +359878293403 е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. уебсайт: www.bulmeb.com

За какви цели обработваме лични Ви данни?
При обработване на лични данни БУЛМЕБ ЕООД съблюдава принципите: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност по отношение на субектите на данни. Събирането и обработването на лични данни е сведено до минимум и е за конкретни, изрично указани и легитимни цели, а именно:
- спазване на законови задължения от страна на администратора;
- изпълнение на договори, по които субектът на данните е страна;
- обработване на заявки за изработка/доставка на стоки и услуги, чрез имейл или телефон;
- при продажба/доставка на стоки и услуги;
- администриране и отговор на клиентски запитвания/рекламации, в т.ч. при изпращане на електронно съобщение чрез контактната форма в уебсайт www.bulmeb.com

Категории Лични данни, които обработваме?
Във връзка с изпълнение на дейността си БУЛМЕБ ЕООД събира, обработва и съхранява следните категории лични данни:
1. Идентификационни данни: имена, единен граждански номер (личен номер на чужденец), гражданство, адрес, данни от документ за самоличност
2. Данни за контакт: адрес за кореспонденция, електронен адрес, телефонен номер.
3. Финансова информация: начин на плащане – банкова/картова сметка.
4. Данни относно правата на лицето спрямо контрагента – законен представител, представител по пълномощно, служител – имена, електронна поща, служебен телефон.
5. При попълване на контактна форма в уебсайта – имена, електронна поща, телефон, IP адрес и/или уникален номер на устройството (device ID), когато се използват мобилни апликации.

На какви правни основания обработваме лични Ви данни?
БУЛМЕБ ЕООД събира, обработва и съхранява личните Ви данни въз основа на следните правни основания:
- изрично получено съгласие от Вас;
- изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;
- спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
- за да се защитят жизненоважните Ви интереси или на друго физическо лице;
- за изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняване на официални правомощия, които са предоставени на Администратора;
- за целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна

Предаване на личните Ви данни на трети страни
БУЛМЕБ ЕООД може да предава Ваши лични данни на трети лица - следните обработващи лични данни за изпълнение на целите за обработване, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR):
1. Лица, които въз основа на договор с БУЛМЕБ ЕООД обработват личните Ви данни от името на Администратора - счетоводна кантора.
3. Лица, които извършват консултантски услуги на БУЛМЕБ ЕООД в различни сфери – Службa по трудова медицина, адвокати и др.
4. Банки, обслужващи плащания на БУЛМЕБ ЕООД, извършени от и към Вас.
5. Публични органи (Национална агенция за приходите, Национален осигурителен институт, Министерство на вътрешните работи, съдебни органи, прокуратура, контролни органи и др.), на които БУЛМЕБ ЕООД е длъжен да предостави личните Ви данни по силата на действащото законодателство.
БУЛМЕБ ЕООД не предоставя личните Ви данни в други държави или на международни организации, извън ЕС. При необходимост това се извършва само според условията на от Регламент (ЕС) 2016/679 (ОРЗД).

За какъв срок се съхраняват личните Ви данни?
Личните данни, които се събират и обработват в БУЛМЕБ ЕООД се съхраняват в законно установените срокове и в зависимост от целите на обработване, както следва:
1. Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договори между БУЛМЕБ ЕООД и Вас - за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните.
2. Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги се съхраняват 11 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок.
3. Личните данни, свързани с използване на уебсайта – до получаване на възражение за обработване на лични данни за използване на сайта на БУЛМЕБ ЕООД.

Вашите права при събиране, обработване и съхранение на личните Ви данни!
С цел добросъвестно и прозрачно обработване на личните Ви данни, БУЛМЕБ ЕООД Ви уведомява, относно Вашите права съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, а именно:
1. Право на оттегляне на съгласие за обработване на личните Ви данни
Ако не желаете Вашите лични данни да бъдат обработвани за конкретна или за всички цели на обработване, Вие имате право по всяко време да оттеглите съгласието си за обработване. БУЛМЕБ ЕООД ще преустанови обработването на данните за целите, за които Вие първоначално сте се съгласили, освен ако няма друго законово основание да продължи обработването, за което ще Ви уведоми своевременно.
2. Право на достъп до личните Ви данни
Вие имате право да изискате и получите от БУЛМЕБ ЕООД потвърждение дали обработва Вашите лични данни, както и право да получите достъп до личните си данни и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението им.
3. Право на коригиране или попълване на личните Ви данни
Вие имате право да коригирате или попълните неточните и/или непълни лични данни, с отправяне на искане до БУЛМЕБ ЕООД.
4. Право на изтриване („правото да бъдеш забравен“)
Вие имате право да поискате изтриване на личните Ви данни, а БУЛМЕБ ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
- личните Ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
- Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването им;
- Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни и няма законни основания за обработването им;
- личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;
- личните Ви данни трябва да бъдат изтрити, с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
БУЛМЕБ ЕООД не е длъжен да изтрие личните Ви данни, когато обработването е необходимо:
- за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
- за спазване на правно задължение, което изисква обработване на данните;
- по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
- за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
- за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
БУЛМЕБ ЕООД не изтрива данни, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

5. Право на ограничаване
Вие имате право да поискате от БУЛМЕБ ЕООД да ограничи обработването на лични Ви данни, когато:
- са установени неточности в личните данни, които се обработват;
- обработването е неправомерно;
- не се нуждае повече от личните Ви данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяване, упражняване или защита на Ваши правни претенции;
- възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните ни основания имат преимущество пред Вашите интереси.
6. Право на преносимост
Вие имате право по всяко време да изтеглите или да получите в машинно-четим формат Вашите лични данни. Вие може да поискате директно прехвърляне на личните Ви данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.
7. Право на получаване на информация
Вие имате право да поискате от БУЛМЕБ ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните Ви данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. БУЛМЕБ ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.
8. Право на възражение
Вие имате право да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни, които се отнасят до Вас. В тези случаи обработването на личните Ви данни се прекратява, освен ако не са налице законови основания за обработването.
9. Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни
Ако БУЛМЕБ ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети. БУЛМЕБ ЕООД не е длъжен да Ви уведоми, ако:
- е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
- е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
- уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Условия за упражняване на правата Ви
Вие може да упражните своите правата с писмено заявление до БУЛМЕБ ЕООД на адрес: с. Крумово, ул. „Кругер“ № 1 или с електронно заявление по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
Заявлението може да бъде отправено лично или от упълномощено лице.
БУЛМЕБ ЕООД ще Ви предостави информация относно действията, предприети във връзка с искането за упражняване на правата Ви в срок до 14 дни от получаване на искането. Срокът може да бъде удължен с един месец, предвид сложността и броя на исканията.
Всяка комуникация и действие във връзка с упражняване на правата по Регламент (ЕС) 2016/679 се предоставят безплатно.
При нарушаване Вашите права по Регламент (ЕС) 2016/679 Вие имате право да сезирате Комисията за защита на личните данни.

Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни:
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg

Връзка към други сайтове
Интернет страницата ни www.bulmeb.com съдържа връзки/ препратки (хиперлинкове) към други сайтове. БУЛМЕБ ЕООД не оперира свързаните сайтове и не носи отговорност за политиката за защита на личните данни или съдържанието на тези сайтове. Ако БУЛМЕБ ЕООД получи информация относно незаконни дейности или незаконна информация в тези Интернет страници, ще предприеме незабавни мерки за премахване на електронните препратки (линкове) към тях.

Изменения на Политиката за поверителност
Настоящата политика за защита на личните данни е изготвена с цел информираност на субектите на данни. Възможно е тя да бъде периодично актуализирана, изменяна и допълвана, когато обстоятелствата налагат това. При промяна в настоящата политика, на интернет страницата ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни, след което ще започне нейното прилагане.

 

Използваме бисквитки, за да подобрим работата Ви с нашия сайт. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите общи условия.